Biz hakda

DSC05308-1

Kompaniýanyň tertibi

Ningbo Dawnsing tikin maşynyny awtomatlaşdyrmak kärhanasy, Taýwanyň tehnologiýasyna we hil standartlaryna eýerýär we 15 ýyl bäri senagat trikota machine tikin maşyny üçin awtomatiki sapak kesmek enjamlaryny dizaýn we öndürmek bilen meşgullanýar.Şol esasda uzalýan tikin maşynynyň awtomatiki sapak kesmek enjamynyň esasy ýörelgelerine we nazary maglumatlaryna çuňňur düşünmek, birek-birege tikin maşynlarynyň, köp sanly iňňe maşynlarynyň görnüşini awtomatlaşdyrmak talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dürli ýetişen önümleri dizaýn edýär we öndürýär, çyzgy enjamlary, dört iňňeli alty sapakly maşynlar we ş.m. Şeýle hem tikin maşynlary pudagynyň awtomatlaşdyryş derejesini ýokarlandyrdy.

Kompaniýanyň 30 işgäri bar, kompaniýanyň umumy önümçilik gymmaty 35 million töweregi, kompaniýanyň 10-dan gowrak patenti bar we içerki agent gurmak bazarynda önümleriň 40% töweregi paýy bar.Senagat tikin maşyn zawodlarynyň 787 we VT1500 ýaly ýokary hilli modelleriniň awtomatiki sapak trimmerleri bilen enjamlaşdyrylan bazardaky paý 80% -den gowrak.Ajaýyp tehnologiýa, ýokary hilli önümler, gowy abraý we hünär hyzmatlary bilen müşderileriň ykrar etmegine eýe boldy.
Kesmek we kesmek maşynlary we senagat tikin maşynlary üçin dürli awtomatiki birikdirmeler bilen meşgullanýarys.Productshli önümlerimiz ýagly düşekli tikiş gulplaýjy maşynlarda, gaty kiçi silindrli gulplaýjy maşynlarda, iýmitlendiriji gulplaýjy maşynlarda, köp sanly iňňeli maşynlarda we ş.m., pyçak göteriji, pyçak ýygnamak we ş.m. ýaly ätiýaçlyk şaýlarymyzda giňden gurnalan. müşderilerden öwgi we tassyklama aldylar.

DSC05082
dd86425a2c46a19991ec5ce9f4963da

Daň atýan professional trimmer: awtoulag sapak trimmer enjamynyň gurulmagynyň öndürijiligini 35-40% ýokarlandyryp biljekdigi subut edildi.Enjamlaryň bahasy bolsa her ýyl öwezini dolup biler.
önümlerimiz Günorta-Gündogar Aziýada, materik Hytaýda we dünýäniň beýleki ýurtlarynda satyldy.
Jikme-jikliklerden artykmaçlyk berip, hemişelik hyzmat syýasatlaryna ynanýarys.tikin maşynynyň awto sapak trimmer we kesiji enjamlar barada haýsydyr bir sorag, bu derrew ünsümizi çeker. Ynanyň we saýlaň !!