Tehniki goldaw

Satuwdan öňki tehniki goldaw:
Daň atýan önümçilik, bazardaky tikin maşynlary pudagynda müşderileriň köpüsiniň isleglerini kanagatlandyryp bilýän we müşderileriň isleglerine görä önümleri dizaýn edip bilýän tikin maşynlarynyň awtomatiki sapak kesmek enjamlarynyň esasy ýörelgelerine we teoretiki maglumatlaryna çuňňur düşünýär. .Önümleri ösdürmek üçin hünärmen tehniki toparymyz bar we birnäçe önümiň öz patenti bar.Maşyn näsazlyklary ýa-da gabat gelmedik bölekler ýa-da gurnama problemalary ýaly meseleler bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, hoşniýetlilik bilen biziň bilen habarlaşyň, size hünär jogaplaryny berjek tehniklerimiz bolar.

TEHNIK (1)
TEHNIK (1)
TEHNIK (2)
TEHNIK (3)

Satuwdan soň tehniki goldaw:
Önümlerimiziň önümleri üçin, onuň hilini kepillendirmek üçin ýeterlik ynamymyz bar.Awtomatiki sapak trimmerleri pudagynda biziň tejribämiz tikin maşynlarynyň bazarynda tanalýar.Gurmak işinde näsazlyk bar bolsa, ähli gurnama ädimlerine we önümlerimiz üçin dogry gurnama usulyna düşünip bilersiňiz, tehniki geňeşçimizden size gurnama wideosyny bermegini haýyş edip bilersiňiz.Çalt zaýalanmaýan ätiýaçlyk şaýlary üçin iki ýyl kepillik bar.